ประกาศ การเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์

ประกาศ การเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์

ที่มา :

เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์

  ทีมงานเว็บไซต์ ฐานข้อมูลนักแสดง ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ไทย ใคร่ขอเรียนให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ทีมงานได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของเว็บไซต์จากเดิม เอ็มทีวี-ดีบี ดอท คอม (MTV-Db: Movies & TV Database) โดยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ซีเอ็มทีวี-ดีบี ดอท คอม (CMTV-Db: Celebrities, Movies & TV Database) เพื่อความสอดคล้องกับบริการหลักของทางเว็บไซต์ ที่ให้บริการข้อมูลด้านความบันเทิงเกี่ยวกับนักแสดง ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ไทย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 เป็นต้นมา

  ทีมงานใคร่ขอถือโอกาสขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ และขอยืนยันว่าทีมงานยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีต่อท่านเสมอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ